ico 08 - 52 50 06 08

Valvoline

Valvoline

Lagernivåer:
Finns på lager
Kategori:
Automatisk olja
Viskositet:
Användning:
Egenskaper:
Fri frakt
Alla priser inklusive moms
1 Liter Burk 119.62 kr per Liter
120 kr
Delsumma:
1440 kr
Minsta order: 12
1 Liter Burk 177.40 kr per Liter
177 kr
Delsumma:
177 kr
5 Liter Burk 99.15 kr per Liter
496 kr
Delsumma:
1984 kr
Minsta order: 4
5 Liter Burk 115.33 kr per Liter
577 kr
Delsumma:
577 kr
20 Liter Kanister 88.97 kr per Liter
1779 kr
Delsumma:
1779 kr

Säkerhetsråd (GHS)

Riskfraser:
H304: Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
H317: Kan orsaka allergisk hudreaktion.
H319: Orsakar allvarlig ögonirritation.
H400: Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
H410: Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
H411: Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
H412: Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.


Säkerhetsråd:
P101: Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
P102: Förvaras oåtkomligt för barn.
P103: Läs etiketten före användning.
P273: Undvik utsläpp till miljön.
P501: Innehållet/behållaren lämnas till...


Priserna är inklusive moms och fraktkostnader inom Sverige.
Leveranstiden är 5 arbetsdagar

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

ansluta dig till vår e-postlista för att få de senaste nyheterna och uppdateringarna från vårt team.

dackonline.se - ett erbjudande från Delticom AG 102