ico 08 - 52 50 06 08

Valvoline Valvoline ATF

Valvoline Valvoline ATF

Lagernivåer:
Finns på lager
Kategori:
Automatisk olja
Viskositet:
Användning:
Egenskaper:
Fri frakt
Alla priser inklusive moms
1 Liter Burk 111.94 kr per Liter
112 kr
Delsumma:
1344 kr
Minsta order: 12
1 Liter Burk 166.44 kr per Liter
166 kr
Delsumma:
166 kr
5 Liter Burk 94.45 kr per Liter
472 kr
Delsumma:
1888 kr
Minsta order: 4
5 Liter Burk 109.71 kr per Liter
549 kr
Delsumma:
549 kr
20 Liter Kanister 91.17 kr per Liter
1823 kr
Delsumma:
1823 kr

Säkerhetsråd (GHS)

Riskfraser:
H304: Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
H317: Kan orsaka allergisk hudreaktion.
H319: Orsakar allvarlig ögonirritation.
H400: Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
H410: Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
H411: Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
H412: Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.


Säkerhetsråd:
P101: Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
P102: Förvaras oåtkomligt för barn.
P103: Läs etiketten före användning.
P273: Undvik utsläpp till miljön.
P501: Innehållet/behållaren lämnas till...


Priserna är inklusive moms och fraktkostnader inom Sverige.
Leveranstiden är 5 arbetsdagar

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

ansluta dig till vår e-postlista för att få de senaste nyheterna och uppdateringarna från vårt team.

dackonline.se - ett erbjudande från Delticom AG 104